Polityka prywatnosci

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 roku nowych unijnych przepisów – tzw. rozporządzenia RODO, informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w sposób szczegółowo wskazany poniżej.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest QDarc Rafał Furman, ul. Zaciszna 6, 42-606 Tarnowskie Góry.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

– w celu zawarcia umów (w tym w szczególności umów o wynajem, sprzedaży, świadczenia usług) w związku z zainteresowaniem naszą ofertą;

– w celu wykonania łączącej nas umowy (ewentualnie umów) na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej w związku z jej zawarciem, z uwagi na to, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (umów);

– w celach archiwalnych (tudzież dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów, co jest uzasadnionym interesem administratora danych;

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą
z Panią/Panem umową (umowami) lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

– w celu oferowania Pani/Panu przez QDarc Rafał Furman produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym doboru usług do potrzeb poszczególnych klientów przy pomocy tzw. profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;

– w celu spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec urzędów skarbowych), ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy.

3. Odbiorcy danych

Informujemy, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą zostać niżej wskazane kategorie podmiotów:

a) podwykonawcy, tj. podmioty, z których usług pomocy korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym:

– firmy hostingowe,

– firmy spedycyjne,

– firmy księgowe,

– kancelarie prawne.

b) inni niezależni odbiorcy, tj. organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym w szczególności sądy i organy państwowe).

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, iż nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania:

1. dane osobowe pozyskane celem zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktował/a się Pani/Pan z QDarc Rafał Furman w sprawie jej zawarcia;

2. dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem łączącej nas umowy (umów) będą przechowywane do momentu rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia;

3. dane osobowe przetwarzane celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przechowywane będą do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu łączącej nas umowy (umów) lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

4. podstawowe dane kontaktowe zostanę przechowywane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcie zgody na ich przetwarzanie (w przypadku, jeśli były przetwarzane w oparciu o zgodę osoby, której dotyczyły) lub do czasu, kiedy administrator danych ustali, że te się zdezaktualizowały;

5. dane osobowe przetwarzane celem wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych przetwarza się do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

6. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:

a) dostępu do jej danych osobowych, które są przetwarzane oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych.

c) usunięcia danych:

Jeżeli Pani/Pana zdaniem brak jest podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych:

Informujemy o możliwości zażądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są w sposób bezpodstawny; lub też jeżeli Pani/Pan nie chce ich usunięcia, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pani/Pana roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym w szczególności:

– sprzeciwu „marketingowego” – tj. prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z prawa sprzeciwu skutkować będzie zaniechaniem przetwarzania Pani/Pana danych w ww. wymienionym celu,

– sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację – tj. prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w innym aniżeli marketing bezpośredni celu. Podstawą ww. sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu Pani/Pana sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu, co do którego wyraził/a Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też podstaw związanych z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu prosimy o kontakt z QDarc Rafał Furman.

f) prawo do przenoszenia danych:

Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo otrzymać od administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe jej dotyczące, dostarczone na podstawie wyrażonej przez nią zgody lub umowy. Prawo do przeniesienia danych osobowych obejmuje także możliwość zlecenia administratorowi danych przesłanie tychże danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane, na wypadek uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, uprawniona jest do złożenia w tej sprawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda. Jednocześnie zastrzegamy, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Wszelkie żądania związane z wykonywaniem praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane należy kierować, po uprzedniej identyfikacji osoby, której dane dotyczą, na adres e-mail: hello@squamata.com.pl

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych uzyskanych bezpośrednio od osoby, której dane te dotyczą:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonania zawartej przez nas umowy (umów).

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez QDarc Rafał Furman, ul. Zaciszna 6, 42-606 Tarnowskie Góry.

§1 Definicje

Administrator – oznacza QDarc Rafał Furman, ul. Zaciszna 6, 42-606 Tarnowskie Góry, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie squamata.com.pl.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Gwarantujemy, iż na drodze stosowania przez Administratora Cookies, nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika oraz i dostosować Serwis dla każdego indywidualnego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, z wyłączeniem funkcji, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

§3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

b. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację, i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

e. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

a. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

c. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator Cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

8. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

9. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn (administrator Cookies zewnętrznego: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii).

10. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

11. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator Cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

§4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.